Văn bản BGDĐT

Văn bản qui phạm pháp luật

 • Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT
  on 12/04/2019 at 12:00 am

  Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên […]

 • Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT
  on 05/04/2019 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 […]

 • Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT
  on 28/03/2019 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở […]

 • Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT
  on 18/03/2019 at 12:00 am

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 • Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT
  on 28/02/2019 at 12:00 am

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. […]

 • Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT
  on 25/02/2019 at 12:00 am

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. […]

 • Thông tư 34/2018/TT-BGDĐT
  on 28/12/2018 at 12:00 am

  Thông tư Quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hàn […]

 • Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT
  on 26/12/2018 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông […]

 • Thông tư 30 /2018/TT-BGDĐT
  on 24/12/2018 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam […]

 • Thông tư 29/2018/TT-BGDĐT
  on 24/12/2018 at 12:00 am

  Thông tư Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tao trình độ trung tấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên […]

 • Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT
  on 24/12/2018 at 12:00 am

  Thông tư Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lậ […]

 • Thông tư 28/2018/TT-BGDĐT
  on 26/11/2018 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Chương trình Tiếng việt cho người Việt Nam ở nước ngo&agrav […]

 • Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT
  on 25/10/2018 at 12:00 am

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. […]

 • Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT
  on 08/10/2018 at 12:00 am

  Thông tư ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non […]

 • Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT
  on 08/10/2018 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non […]

 • Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT
  on 28/09/2018 at 12:00 am

  Thông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục […]

 • Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT
  on 28/09/2018 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông […]

 • Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT
  on 22/08/2018 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học […]

 • Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT
  on 22/08/2018 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học […]

 • Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT
  on 22/08/2018 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non […]

Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Chỉ thị 993/CT-BGDĐT
  on 12/04/2019 at 12:00 am

  Chỉ thị về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục […]

 • Quyết định 11/QĐ-HTTHS
  on 12/04/2019 at 12:00 am

  Quyết định về việc ban hành Điều lệ giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2019 […]

 • Công văn 1534/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 11/04/2019 at 12:00 am

  Về việc Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường […]

 • Quyết định 820/QĐ-BGDĐT
  on 02/04/2019 at 12:00 am

  Quyết định ban hành mẫu Chứng chỉ Tiếng việt theo khung năng lực Tiếng việt dùng cho người nước ngo&agrav […]

 • Công văn 1316/BGDĐT-GDĐH
  on 01/04/2019 at 12:00 am

  Về việc thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019 […]

 • Công văn 1209/BGDĐT-QLCL
  on 27/03/2019 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2019 […]

 • Khác 217/KH-BGDĐT
  on 22/03/2019 at 12:00 am

  Kế hoạch Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2019 […]

 • Khác 212/KH-BGDĐT
  on 20/03/2019 at 12:00 am

  Kế hoạch bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019 […]

 • Công văn 1074/BGDĐT-GDTC
  on 19/03/2019 at 12:00 am

  Về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục […]

 • Công văn 917/BGDĐT-CSVC
  on 11/03/2019 at 12:00 am

  Về việc báo cáo công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạc […]

 • Công văn 05/TB-HTQT
  on 08/03/2019 at 12:00 am

  Thông báo tuyển sinh đi học tại BUN-GA-RI năm 2019 […]

 • Khác 137/TB-HĐT
  on 25/02/2019 at 12:00 am

  Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi và tài liệu ôn tập thi tuyển công chức về các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 • Quyết định 388/QĐ-BGDĐT
  on 20/02/2019 at 12:00 am

  Quyết định ban hành Quy chế Quản lý và xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống Quản lý hành chính điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 • Công văn 484/BGDĐT-KHCNMT
  on 12/02/2019 at 12:00 am

  Về việc thông báo Chương trình giao lưu nhà khoa học trẻ giữa Việt Nam - Trung Quốc […]

 • Công văn 03/HTQT
  on 31/01/2019 at 12:00 am

  Thông báo tuyển sinh đi học tại U-CRAI-NA năm 2019 […]

 • Công văn 428/BGDĐT-CSVC
  on 30/01/2019 at 12:00 am

  V/v thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025. […]

 • Quyết định 274/QĐ-BGDĐT
  on 30/01/2019 at 12:00 am

  Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 • Công văn 168/BGDĐT-VP
  on 14/01/2019 at 12:00 am

  Về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 […]

 • Quyết định 2125/QĐ-BGDĐT
  on 05/06/2018 at 12:00 am

  Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 • Quyết định 4388/QĐ-BGDĐT
  on 16/10/2017 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.