Kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2018

Trường Dự bị đại học TP.HCM thông báo kết quả điểm thi tuyển dụng viên chức năm 2018 (danh sách kèm theo). Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo, đề nghị làm đơn gửi trực tiếp cho phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo này.

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.